Información legal

Condicións de uso

INSTITUTO LEAN MANAGEMENT

G-64269095

con domicilio social no carrer dels Marges, 14 planta baixa, 08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS (BCN). En xeral, as relacións entre o Instituto Lean Management, en diante ILM, e os seus clientes derivados da contratación dos produtos e servizos contidos neste sitio web están suxeitas á lexislación e á xurisdición españolas. Este sitio web foi creado por ILM con fins informativos e de uso persoal.

O feito de acceder a este sitio web implica o coñecemento e aceptación dos seguintes termos e condicións.

Termos e Condicións

Os contidos, actividades comerciais, produtos e servizos incluídos neste sitio web non están destinados nin están destinados a aqueles que residan en xurisdicións onde os seus contidos non están autorizados.

Só as páxinas incluídas no índice están incluídas neste sitio web e están servidas por www.institutolean.org

O acceso a este sitio web é responsabilidade exclusiva dos usuarios.

O acceso a este sitio web non implica ningún tipo de relación comercial entre ILM e o usuario.

O acceso e navegación neste sitio web implica aceptar e coñece-las advertencias legais, condicións e condicións de uso contidas nel.

Actualización e Modificación da información

A información que aparece neste sitio web está actualizada na data da súa última actualización. ILM resérvase o dereito a actualizar, modificar ou elimina-la información deste sitio web e pode limitar ou denega-lo acceso a este sitio web.

Este sitio web non pode ser modificado, modificado, nin adaptado. Non obstante, ILM resérvase o dereito de realizar, en calquera momento, tantas modificacións e modificacións que considere oportunas, e poderá usar este dereito en calquera momento e sen previo aviso.

Contidos

ILM fai tódolos esforzos para evitar calquera erro no contido que poida aparecer neste sitio web. O ILM non garante nin se responsabiliza das consecuencias que poidan derivar de erros no contido que poidan aparecer neste sitio web, proporcionados por terceiros.

ILM non asume ningunha responsabilidade polas discrepancias que poidan existir entre os documentos impresos e a versión electrónica publicada neste sitio web. En caso de discrepancia entre a versión impresa e a publicada no sitio web, prevalecerá a versión impresa.

ILM non se fai responsable de ningún xeito dos contidos, actividades comerciais, produtos e servizos incluídos que poidan ser vistos a través de enlaces electrónicos, directa ou indirectamente, a través deste sitio web. A presenza de ligazóns no sitio web do ILM, salvo que se indique expresamente o contrario, só ten carácter informativo e en ningún caso implica unha suxestión, invitación ou recomendación sobre eles. Estas ligazóns non representan ningún tipo de relación entre ILM e os individuos ou empresas titulares dos sitios web ós que se pode acceder a través destes enlaces. ILM resérvase o dereito de eliminar unilateralmente as ligazóns que aparecen no seu sitio web en calquera momento.

ILM non asume a responsabilidade polo contido de ningún foro ou debate en ciberespazo (chat), boletíns ou calquera tipo de transmisións, que estean ligadas a este sitio web e cooperarán, se o requiren por orde xudicial ou polas autoridades pertinentes, na identificación das persoas responsables destes contidos que infrinxen a lei.

ILM exclúe toda responsabilidade que se poida derivar da transmisión de información entre usuarios. A responsabilidade das manifestacións difundidas neste sitio web é exclusiva de quen as leva a cabo. Calquera tipo de transmisión de datos que os usuarios poidan facer a ela ou a través deste sitio web ou outro acceso controlado por ILM, que infrinxan os dereitos de propiedade de terceiros e do cal o contido sexa ameazante, difamatorio, obsceno, pornográfico ou está prohibida a transmisión de calquera outro material que constitúa ou incite a condutas que poidan ser consideradas infraccións.

ILM resérvase o dereito a impedir ou prohibir o acceso a calquera usuario de Internet que ingrese a este sitio web con calquera contido contrario á normativa legal ou inmoral, reservándose o dereito a exerce-las medidas legais que considere oportunas para evitar este tipo de condutas.

Navegación, acceso e seguridade

O acceso e navegación neste sitio web implica aceptar e coñece-las advertencias legais, condicións e termos de uso contidos nel. ILM fai tódolos esforzos para que a navegación se realice nas mellores condicións e para evitar danos de calquera tipo que se poidan producir durante a mesma.

Este sitio web foi deseñado para soporta-los navegadores Netscape Navigator e Internet Explorer. ILM non se fai responsable de ningún dano, de ningún tipo, que poida ser causado ós usuarios polo uso doutros navegadores ou diferentes versións dos navegadores para os que foron deseñados o sitio web.

O acceso a servizos transaccionais e aqueles que inclúen a captura de datos persoais faise nun ambiente seguro mediante o protocolo SSL (Secure Socker Layer) con cifrado de 128 bits de alta seguridade. O servidor seguro establece unha conexión para que a información se transmita cifrada. Isto garante que o contido transmitido só é intelixible para o cliente e servidor ILM. O usuario pode comprobar que se atopa nun ambiente seguro se aparece un candado pechado na barra de estado do seu navegador. A garantía de seguridade dos nosos servidores está avalada por un certificado emitido pola empresa Verisign. Este certificado garante que o cliente comunica os seus datos a un servidor ILM e non a un terceiro que intenta suplantalo.

O ILM non se fai responsable nin garante que o acceso a este sitio web sexa ininterrompido ou libre de erros. Tampouco se responsabiliza nin garante que o contido ou software ó que se pode acceder a través deste sitio web, estea libre de erros ou cause danos. En ningún caso o ILM será responsable de perdas, danos ou perdas de calquera tipo derivadas do acceso e uso do sitio web, incluíndo pero sen limitarse ás causadas en sistemas informáticos ou ás causadas pola introdución de virus. ILM non se fai responsable dos danos que poidan causar ós usuarios por un uso inadecuado deste sitio web. En particular, non se responsabiliza de ningún xeito das caídas, interrupcións, falta ou defecto das telecomunicacións que poidan producirse en operacións de carácter financeiro.

Os servizos ofrecidos neste sitio web só se poden utilizar correctamente se se cumpren as especificacións técnicas para as que foi deseñado.

Propiedade Intelectual e Industrial

Este sitio web e os contidos que alberga están protexidos polas leis de Propiedade Intelectual. Non poderán ser obxecto de explotación, reprodución, distribución, modificación, comunicación pública, cesión ou transformación. O acceso a este sitio web non proporciona ós usuarios o dereito nin ningunha propiedade sobre os dereitos de propiedade intelectual dos contidos que alberga este sitio web.

O contido deste sitio web pódese descargar no terminal do usuario (descargar), sempre que sexa para o seu uso privado e sen ningún propósito comercial; polo tanto, non pode explotar, reproducir, distribuír, modificar, comunicar publicamente, asignar, transformar ou usa-lo contido deste sitio web con fins públicos ou comerciais.

ILM non transfire ós usuarios a propiedade do seu software. O usuario é o propietario do medio no que se grava o software. ILM conserva tódolos dereitos de propiedade industrial e intelectual incluído software. Se o usuario transfire o software deste sitio web ó seu terminal, non poderá diseccionalo para estudalo ou descompilarlo, traduci-la versión do código do obxecto orixinal ou o seu idioma a outro código ou idioma.

O nome comercial, marcas, logotipo, produtos e servizos que contén este sitio web están protexidos pola lei.

O ILM resérvase a posibilidade de exerce-las accións legais correspondentes contra usuarios que violen ou vulneren dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Protección de Datos

A visita a este sitio web non implica que o usuario estea obrigado a proporcionar información sobre si mesmo. No caso de que o usuario proporcione información persoal de carácter persoal, os datos recollidos neste sitio web utilizaranse para o propósito, da forma e coas limitacións e dereitos previstos na Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal no marco da lexislación española. Os datos facilitados polos usuarios serán incorporados ós ficheiros persoais dos que ILM é responsable, onde os ILM os manterán confidencialmente no territorio español.

O ILM poderá mante-los seus datos despois do final da relación co usuario para cumpri-las obrigas legais.

O ILM está autorizado polo usuario para facer uso dos datos persoais que posúe e para realizar con eles o tratamento informático necesario para a prestación de cada servizo solicitado, reservándose o dereito a dar de baixa tódolos datos pertencentes a usuarios que non cumpran os criterios de "actividade" que poden ser esixidos nas Condicións Adicionais de cada servizo prestado.

No caso de que os datos recollidos fosen empregados con outro propósito para o que foran recollidos ou recollidos, requirirase o consentimento previo dos interesados.

O ILM adoptou as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos, así como para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Os usuarios que proporcionan os seus datos persoais dan o seu consentimento expreso para que poidan ser comunicados para o seu uso ás Empresas do Grupo ILM para a correcta prestación do servizo solicitado. Do mesmo xeito, dan o seu consentimento para que os devanditos datos poidan ser transferidos internacionalmente ás distintas sedes do ILM ou representantes do ILM de todo o mundo. Os usuarios que fornecen datos persoais son informados de que tal comunicación (a empresas do grupo ILM) prodúcese ó mesmo tempo que proporcionan os datos a ILM. Ademais, o propietario acepta expresamente que os datos a que se refire este punto poderán ser transferidos a un terceiro que preste servizos de tratamento de datos en nome de ILM e a calquera persoa xurídica afiliada ou afiliada a ILM, para o seu uso exclusivo. finalidade da correcta prestación de cada servizo solicitado polo propietario.

Os usuarios dos que os datos sexan procesados ​​poderán exercer libremente os seus dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación dos seus datos e revogación da súa autorización sen efecto retroactivo nos termos especificados na Lei orgánica 15/1999, de protección de datos. Carácter persoal, segundo o procedemento legalmente establecido. Estes dereitos poderanse exercer mediante escrito á Consellería responsable do ficheiro automatizado: ILM c / Marges, 14, baixo, Sant Cugat del Vallés.

Para exercer o seu dereito de cancelación, pode enviar por correo o seguinte documento completado xunto coa documentación xustificativa

Para calquera aclaración ou dúbida, pode contactar por correo electrónico no enderezo info@institutolean.org

No momento de proceder á recollida de datos indicarase o carácter voluntario ou obrigatorio dos datos a recoller. A negativa a proporciona-los datos clasificados como obrigatorios suporá a non prestación ou a imposibilidade de acceder ao servizo para o que foron solicitados. Así mesmo, pódense proporcionar datos de xeito voluntario para que os servizos ofrecidos poidan prestarse da forma máis óptima.

No caso de que os usuarios deste sitio web proporcionen o seu enderezo de correo electrónico para acceder a algúns dos servizos ofrecidos, poderán indicar que non desexan recibir ningún tipo de comunicación que o ILM poida enviar. ILM poñerá a disposición dos usuarios que se subscribiron a algún tipo de lista de correo dentro deste sitio web os mecanismos axeitados para darse de baixa.

O acceso a este sitio web pode implica-lo uso de cookies. As cookies son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador usado por cada usuario para que o servidor recorde certa información que despois só lerá o servidor que a implementou. As cookies xeralmente teñen unha duración limitada. Ningunha cookie permite contactar co número de teléfono, enderezo de correo electrónico ou calquera outro medio de contacto do usuario. Ningunha cookie pode extraer información do disco duro do usuario nin roubar información persoal. Aqueles usuarios que non desexen recibir cookies ou queiran ser informados da súa configuración poden configurar o seu navegador para este propósito.

Condicións Adicionais

Proceso de compra: Dentro do proceso de compra, solicitarase ó usuario que acepte os termos e condicións correspondentes ó sitio / país de navegación no que está a realizar a compra. As condicións de cada sitio / país poden ser diferentes.

Política de devolución

Unha vez RECIBIDO o produto adquirido a través deste sitio web, o comprador dispón de 15 DÍAS para solicita-la devolución do produto e a devolución do importe pagado.