Informació legal

Condicions d'ús

INSTITUTO LEAN MANAGEMENT

G-64269095

amb domicili social al carrer dels Marges, 14 baixos, 08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS (BCN). Amb caràcter general, les relacions entre Institut Lean Management, d'ara endavant ILM, i els seus clients derivades de la contractació dels productes i serveis continguts en la present web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Aquesta pàgina web ha estat creat per ILM, amb caràcter informatiu i per a ús personal.

El fet d'accedir a aquest website implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

Termes i condicions

Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en aquest website no estan concebuts, ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no es trobin autoritzats.

Únicament es troben compreses en aquest website aquelles pàgines que figuren dins l'índex i són servides per www.institutolean.org

L'accés a aquest website és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

L'accés a aquest website no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre ILM i l'usuari.

L'accés i navegació en aquest website suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en ell.

Actualització i Modificació de la informació

La informació que apareix en aquest website és la vigent en la data de la seva última actualització. ILM es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest website, podent limitar o no permetre l'accés a aquest web.

No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar aquest web. No obstant això ILM es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

Continguts

ILM realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website. ILM no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website, proporcionats per tercers.

ILM no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en aquest website. En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada al lloc web, prevaldrà la versió impresa.

ILM no es responsabilitza de cap manera d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través d'aquest website. La presència de links en el website de ILM, excepte manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre ILM i els particulars o empreses titulars dels llocs web als quals es pot accedir mitjançant aquests enllaços. ILM es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el seu website.

ILM no assumeix responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat en el ciberespai (xat), butlletins o qualsevol tipus de transmissions, que estiguin vinculades a aquest website i cooperarà, si és requerida per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d'aquells continguts que violin la llei.

ILM exclou tota responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris. La responsabilitat de les manifestacions difoses en aquest website és exclusiva dels qui les realitzen. Queda prohibida qualsevol tipus de transmissió de dades que els usuaris puguin realitzar a aquest o mitjançant aquest web o altres accessos controlats per ILM, que infringeixin els drets de propietat de tercers, i el contingut sigui amenaçador, difamatori, obscè, pornogràfic, o la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o inciti una conducta que pugui ser considerada una ofensa penal.

ILM es reserva el dret a impedir o prohibir l'accés a qualsevol usuari d'Internet que introdueixi en aquest website qualsevol contingut contrari a les normes legals o immoral, reservant-se el dret d'exercir les mesures legals que estimi oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

Navegació, accés i seguretat

L'accés i navegació en aquest website suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en ell. ILM realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.

Aquest website ha estat dissenyat per suportar els navegadors Netscape Navigator i Internet Explorer ILM no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyat el lloc web.

L'accés als serveis transaccionals i aquells que inclouen la captura de dades personals es realitza en un entorn segur utilitzant protocol SSL (Secure Socker Layer) amb xifrat d'alta seguretat de 128 bits. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada. Això assegura que el contingut transmès és només intel·ligible per a l'ordinador client i el servidor de ILM. L'usuari pot comprovar que es troba dins d'un entorn segur si en la barra d'estat del seu navegador apareix un cadenat tancat. La garantia de seguretat dels nostres servidors ve abonada per un certificat expedit per l'empresa Verisign. Aquest certificat garanteix que el client està comunicant les seves dades a un servidor de ILM i no a un tercer que intentés fer-se passar per aquesta.

ILM no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest website sigui ininterromput o que estigui lliure d'error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què pugui accedir a través d'aquest website, estigui lliure d'error o causi un dany. En cap cas ILM serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i l'ús de la pàgina web, incloent-se però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. ILM no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest website. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer en operacions de naturalesa financera.

Els serveis oferts en aquest lloc web només poden ser utilitzats correctament si es compleixen les especificacions tècniques per les quals ha estat dissenyat.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Aquest website i els continguts que alberga es troben protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual. No poden ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L'accés a aquest website no atorga als usuaris dret, ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que alberga aquest website.

El contingut d'aquest lloc web es pot descarregar a l'terminal de l'usuari (download), sempre que sigui per al seu ús privat i sense cap fi comercial; per tant no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut d'aquest lloc web amb fins públics o comercials.

ILM no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L'usuari és el propietari de el suport en el qual el programari és gravat. ILM reté tots els drets de propietat industrial i intel·lectual incloent el programari. Si l'usuari transfereix programari d'aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi, o descompilar, traduir la versió de el codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

El nom comercial, les marques, logo, productes i serveis que conté aquest lloc web es troben protegits per llei.

ILM es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Protecció de Dades

La visita a aquest website no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que proporcioni l'usuari alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest website seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal dins el marc de la legislació espanyola. Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades als fitxers de caràcter personal dels quals és responsable ILM, on seran conservats en territori espanyol per ILM de forma confidencial.

ILM podrà conservar les seves dades un cop finalitzada tota la relació amb l'usuari per a complir obligacions legals.

ILM queda autoritzada per l'usuari a fer ús de les dades personals que de la mateixa disposa ia efectuar amb ells el tractament informàtic necessari per a la prestació de cada servei sol·licitat, reservant-se el dret de donar de baixa totes les dades pertanyents a usuaris que no compleixin els criteris d ' "Activitat" que puguin ser exigits en les Condicions Addicionals de cada servei prestat.

En el cas que les dades recollides s'utilitzessin per a una finalitat diferent per a la qual haguessin estat recaptats o recollits es requerirà el consentiment previ dels interessats.

ILM ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Els usuaris que facilitin les seves dades de caràcter personal, presten el seu consentiment exprés perquè puguin ser comunicats per a la seva utilització a les Empreses de el Grup ILM per a la correcta prestació el servei sol·licitat. De la mateixa manera, presten el seu consentiment perquè aquestes dades puguin ser transferits internacionalment a les diferents seus de ILM o representants d'ILM al món. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal queden informats que aquesta comunicació (a les Empreses de el Grup ILM) es produeix en el mateix moment en que proporcionen les dades a ILM. A més, el titular consent expressament que les dades a què es refereix aquest punt podran ser cedits a un tercer que presti serveis de tractament de dades per compte de ILM ia qualsevol entitat jurídica filial o participada per ILM, perquè els utilitzin amb l'única finalitat de la correcta prestació de cada servei sol·licitat pel titular.

Els usuaris les dades siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter personal, d'acord amb el procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats dirigint-se per escrit a departament responsable de el fitxer automatitzat: ILM c / Marges, 14, baixos, Sant Cugat de Vallès.

Per exercir el seu dret de cancel·lació pot enviar per correu el següent document emplenat junt la documentació acreditativa

Per a qualsevol aclariment o dubte, pot posar-se en contacte mitjançant correu electrònic a l'adreça info@institutolean.org

En el moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar les dades qualificades com obligatoris suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir a el servei per als que eren sol·licitats. Així mateix, podran facilitar dades de manera voluntària amb l'objectiu que puguin prestar-se de manera més òptima els serveis oferts.

En el cas que els usuaris d'aquest website haguessin de facilitar la seva adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels serveis oferts podran manifestar que no volen rebre cap tipus de comunicació que ILM pogués enviar. ILM posarà a disposició dels usuaris que s'haguessin inscrit en algun tipus de llista de correu dins d'aquest lloc web els mecanismes adequats per donar-se de baixa de la mateixa.

L'accés a aquest website pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies tenen, generalment, una durada limitada en el temps. Cap cookie permet que pugui contactar amb el número de telèfon de l'usuari, la seva adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

Condicions Adicionals

Procés de compra: Dins el procés de compra se li demanarà a l'usuari l'acceptació dels termes i condicions corresponents a l'site / país de navegació en el qual estigui realitzant la compra. Les condicions de cada site / país poden ser diferents.

Política de devolució

Un cop RECEPCIONAT el producte comprat a través d'aquesta web, el comprador disposa de 15 DIES per a sol·licitar la devolució del producte i el reintegrament de l'import satisfet.